کتابخانه عمومی امام رضا (ع) رشت
 
قالب وبلاگ
لینک های مفید
                   

معرفی کتابهای کتابخانه باموضوع غدیر

- امام شناسی /محمدحسین حسینی تهرانی

- حماسه غدیر/محمدرضاحکیمی

- سفربه سرزمین غدیرخم /مهدی وحیدی صدر

- رویکردالغدیر/روح الله عباسی

- نگاهی به قامت قویم امامت وولایت/حسین درگاهی

- ولایت علوی /عبدالله جوادی آملی

-اندیشه غدیر/علی لباف

[ 93/07/18 ] [ ] [ فرزانه ایمانی ]
شادی دراسلام /محمدرضاسماک امانی ،نشرمرکزمطالعات وتحقیقات ،1385-208صفحه

 خداوندخالق هستی است.همه زیبایی هاآفریده اوست.خنده نیزاثراوست .تبسمی که برلبان شمااست ،تمام عوامل شادی ازاونشات گرفته اند،زیراتمام هستی ازاواست. درنگاه نخست به شادی دراسلام ،بادورویکردکاملامتفاوت باهم روبه رومی شویم ،ازیک سوشادی نکوهیده وازسوی دیگر مدح شده است الف :شادی های نکوهیده خداوند درقرآن کریم می فرماید:هیچ مصیبتی ،نه درزمین ونه درجان هایتان ،نرسدمگرآنکه پیش از آنکه آن راپدیدآوریم درلوح محفوظ است.این برخداآسان است،تابرآن چه ازدست شمارفته ،اندوهگین نشویدوبه آن چه به شماداده ،شادمانی نکنیدوخداهیچ خودپسندفخرفروشی رادوست ندارد. سوره حدیدآیه22-23. درروایت آمده است :حضرت محمد(صلی الله علیه وآله وسلم) به امام علی (علیه السلام)فرمود: علی شوخی نکن تاسبب شودارزش توازبین برود. آخرروایت نشانگرآن است که اسلام باشوخی های ازبین برنده ارزش افرادمخالف است نه همه شوخی ها.

 شادی های ستایش شده خداونددرقرآن می فرماید:اواست که می خنداندومی گریاند.سوره نجم آیه 43 پس خداآنان راازشرآن روزحفظ کردوخوشرویی وخوشحالی به آنان داد. سوره انسان آیه 11

 امام صادق (علیه السلام )فرمود:شادی درسه خصلت است:وفاداری ،رعایت حقوق وایستادگی در برابرسختی های زمانه . امام علی (علیه السلام ) فرمود:شادی توبیشتربه خاطرکارخیری باشدکه انجام داده ای واندوهت بیشتر برای کارخیری که ازدست داده ای . حضرت محمد(صلی الله علیه وآله وسلم):همانادربهشت سرایی است به نام خانه شادمانی که تنها کسانی به آن درآیندکه کودکان راشادکنند. امام صادق (ع)فرمودند: هیچ یک ازشمافکرنکند که اگرمومنی راشادکندفقط اوراشادمان ساخته ،بلکه به خداقسم ماراشادکرده ،بلکه به خداقسم رسول خداراشادکرده است.

 شادمانی ازدیدگاه دانشمندان : ارسطو: شادمانی عبارت است ازپروراندن ونشوونمادادن عالی ترین صفات وخصایص انسانی شکسپیر: شادمانی درخانه ای است که مهرومحبت درآن مسکن دارد. بودا: اشک های دیگران رابه نگاه های پرازشادی تبدیل کردن ،بهترین خوشبختی هاست . کنفوسیوس:سه شادی مایه خوشبختی وسه شادی دیگرمایه بدبختی است شادی ازتسلط برنفس به وسیله تربیت وهنر،شادی ازگفت وگو درباره فضایل دیگران وشادی ازدوست داشتن دوستان لایق و نیک سیرت مایه نیک بختی بوده ،سودبخش است اما شادی ازمال وجاه وشادی ازتبنلی وسرگردانی وشادی ازشکم پرستی زیان باربوده مایه بدبختی است .

مومن واقعی همیشه خوش است وهمیشه نشاط داردزیراجهان راشاداب می نگرد.اوباورداردکه جهان خیراست وبس .مومن واقعی مانندکارمندبانک است که هرچه پول ازمردم می ستاند یابه آنان می دهد برایش فرقی نداردزیراهدفش فقط انجام وظیفه است .مومن واقعی آن گاه که خداوندبه اوثروتی می دهد شکرگزاراست وآن گاه که ثروتی راازاومی گیردناسپاسی نمی کند

. نشاط چیست ؟ نشاط باشادی تفاوت دارد گرچه شباهت های فراوانی دارند نشاط نقطه مقابل کسالت مومن کسل نیست

. هنگامه های شادی 1-پیروی ازپروردگار 2-پذیرفته شدن نمازوروزه 3-ترک گناه 4- انجام کارهای خیر 5-وفاداری 6-احترام به حقوق دیگران 7-مقاومت دربرابرسختی ها 8-احیای حق 9-نابودی باطل 10-بخشیده شدن گناهان 11-انجام کاربرای آخرت 12-دیدار 13-افطار 14-شب زنده داری 15-ارتباط باخدا

شادی درسیره پیامبراسلام وامامان معصوم (علیهم السلام ) حضرت محمد(ص) فرمود:"مومن ،شوخ وزنده دل است ومنافق ،سخت وغضبناک " نیزفرمود: همانامن شوخی می کنم واهل مزاح هستم ،اماحرف باطل وبیهوده نمی گویم . درروایت آمده است: روزی ،مردی خدمت پیامبر(ص)آمدوهدیه ای به آن حضرت تقدیم کرد،اما هنگام رفتن به آن حضرت گفت :پول هدیه مرابده ! رسول خداخندید وازآن روزهرگاه اندوهگین می شد،می فرمود: "کجاست آن اعرابی ؟ ای کاش الان نزدمابودومارامی خندانید" امام صادق (علیه السلام )به یونس شیبانی ازاصحاب خود فرمود: شوخی شمااصحاب ،بایکدیگرچقدراست ؟ اوگفت :اندک امام فرمود: "این گونه نباشید.شوخ بودن ازحسن خلق است .همانا بدین وسیله شادی درقلب برادر خود داخل می کنید،همان گونه که رسول خدا(ص) – اهل شوخی بودتاشادی درقلب اصحاب واردکند"

برنامه های معصومان درروزهای شادی 1- تکبیر 2 – پوشیدن لباس پاکیزه 3- تبسم ولبخند 4- تبریک گفتن 5- بروزدادن شادی 6-دعاوروزه 7- نماز 8- عطرزدن 9-اطعام 10-انفاق 11-زینت کردن 12-خریددرجمعه 13-صله دادن 14- ولیمه 15-توسعه زندگی 16-گردهمایی 17- هدیه دادن 18-نیکی 19-بازدید

 مهم ترین عوامل شادی 1- راضی بودن به قضای الهی 2- پرهیزازغم روزی فردا 3- گره گشایی 4- گشاده رویی 5- شوخی

شادی های نارواعبارت انداز: 1- شادی ازلغزش دیگران 2- شادی برای گناه 3- شادی برای تمسخرآیات الهی 4- شادی برای تمسخرمومنان 5- شادی دربرابرافرادمحزون 6- خنداندن مردم بادروغ 7- شادی درسرپیچی ازجهاد موانع شادی 1-دنیاپرستی 3- ثروت 5-تنبلی 7-گناه 9-غم روزی 2-تنگدستی 4- حسادت 6-بدهی وقرض گرفتن 8-محرومیت ها

راههای زدودن غم 1- استواری عقیده -نگاه کردن به سبزه - تقویت ایمان - نگاه کردن به صورت نیکو - آگاهی ازآثاراندوه - عطرزدن- ثروت - خوردن عسل - سلامتی - سوارکاری - آرامش خاطر  – غسل- مسافرت - نماز - – نمازاول وقت - پرهیزگاری - نمازشب - ورزش - توبه واستغفار - نگاه کردن به آب- ذکرلاحول ولاقوه الابالله

 درحال زندگی کنید تمام دارایی مااین لحظه است .میزان آرامش ذهن وکارآیی فردی مابراساس میزان توانایی مابرای زیستن درلحظه حال مشخص می شود.صرف نظرازآن چه دیروزرخ داده است وآن چه فرداممکن است اتفاق بیفتد،حال جایی است که شمادرآن ایستاده اید کمال وشادی علت غمگینی انسان آن است که زندگی بدان گونه ای که اومی خواسته نیست .زندگی باآرمان های اوجوردرنمی آیدودرنتیجه اوراغمگین وافسرده می سازد. هریک ازمابرای شادزیستن به یک تصمیم نیازداریم می توانیم هرروزبرای خودخاطرنشان کنیم که وقت محدودی دراختیارداریم تاازاین عمرکوتاه بیش ترین بهره راببریم ومی توانیم به دوراززمان حال ،درامیدآینده بهترباشیم .

[ 93/07/11 ] [ ] [ فرزانه ایمانی ]
    
[ 93/06/25 ] [ ] [ فرزانه ایمانی ]
 

                           

کتاب عصرظهورمولف علی کورانی ناشرشرکت چاپ ونشربین الملل سال نشر1387--400صفحه براساس احادیث آغاز ظهورآن بزرگوارازمشرق زمین خواهدبودوچون آن هنگام فرارسد سفیانی خروج کند. فراهم ساختن زمینه ظهورآن حضرت به دست نژادسلمان فارسی است همانهاکه به دارندگان پرچم های سیاه معروفند ونهضت آنان به رهبری مردی ازقم برپامی گردد. به گفته روایات دوشخصیت موعودبه نامهای خراسانی که فقیه یارهبرسیاسی است وشعیب بن صالح جوانی گندم گون باریش کم پشت ازاهالی ری که فرمانده نظامی است ظهورمی کنند وپرچم خودرابه امام علیه السلام تسلیم ودرحرکت ظهورحضرت باسپاه اومشارکت کرده وشعیب بن صالح به فرماندهی کل نیروهای حضرت منسوب می شود. ازجمله روایات مربوط به این موضوع احادیث فرورفتن زمین وزمین لرزه درجزیره العرب ،شام ،بغداد،بابل وبصره - پدیدارشدن آتش درحجازیادرشرق حجازاست که سه یاهفت روزادامه دارد. ازحضرت علی (ع) نقل شد ه است که ابوسفیان پنج پسرداشت که سفیانی ازفرزندان عتبه وفرزند هندجگرخواراست . سفیانی دراصل مسلمان بودسپس مسیحی شدوازسرزمین غرب واردشام گشته وحرکت خودراآغازمی کند خروج سفیانی ویمانی دریک سال ویک ماه ویک روزواقع می شود. امام رضا(ع) فرمودند بهشت دارای هشت دراست که یکی ازآنهامخصوص اهل قم است آنان بهترین پیروان ماازمیان شیعیان جهانند . امام رضا(ع) فرمودندخضرعلیه السلام ازآب حیا ت نوشیدوازاین روزنده است ونمی میردتادرصوراسرافیل دمیده شودهرجاکه نام اوبرده شودبایدبراودرودفرستادواودرموسم حج حاضروتمام مناسک آن رابجامی آورد.درعرفات وقوف می کندودعای مومنان راآمین می گوید. ابراهیم جریری ازپدرش روایت کرده که گفت :نفس زکیه جوانی است ازخاندان محمدصلی الله علیه وآله نامش محمدبن حسن که بی جرم وبی گناه کشته شود چون اورابکشند هیچ عذروبهانه ای برای آنان درآسمان وزمین باقی نماند امام باقرفرمود:مهدی هنگام نمازعشاظهورمی کند درحالیکه پرچم رسول الله علیه السلام وپیراهن وشمشیراوراباخوددارد روزدهم محرم حضرت حجت خروج می کند ودرحالی که هشت راس بزغاله لاغرراپیشاپیش خودمی بردواردمسجدالحرام می شود.امام زمان علیه السلام روزعاشورااست روزی که حسین (علیه السلام )روزعاشورااست روزی که حسین (علیه السلام )درآن به شهادت رسید خروج میکند مسجدسهله درکنارکوفه است . حضرت پس ازظهوردارای همسروفرزند خواهدبود.معجزه اول ظاهرشدن اصحاب کهف ومعجزه دوم استخراج صندوق مقدس ونسخه هایی ازتورات وانجیل ازغارانطاکیه واستدلال یاران حضرت بوسیله آنهابرغربیهاست قیامت برپا نشودمگرآنگاه که بین مسلمانان ویهودجنگی رخ دهدکه مسلمانان همه آنهارابه هلاکت رسانندبه گونه ای که اگرشخصی یهودی پشت صخره یادرختی پنهان شودآن سنگ یادرخت به صدادرآیدکه اوراهلاک کن مگردرخت غرقدکه ازدرختان یهوداست . نخستین کسی که به دنیابازگرددامام حسین (علیه السلام )است اوآنقدرفرمانروایی می کندکه دراثرپیری ابروانش روی چشمانش فروافتد.وقتی درفش های سیاه رامشاهده کردیدکه ازسوی خراسان روی آورند به سمت آنها بشتابیداگرچه باخزیدن روی برف باشدزیرامهدی خلیفه خدادرمیان آنهاست.

[ 93/06/24 ] [ ] [ فرزانه ایمانی ]
 

                                ساعت کارکتابخانه

 

                        7الی ۱۹

[ 93/05/27 ] [ ] [ فرزانه ایمانی ]
به کلینیک خدا رفتم تا چکاپ همیشگی ام را انجام دهم، فهمیدم که بیمارم ... خدا فشار خونم را گرفت، معلوم شد که لطافتم پایین آمده. زمانی که دمای بدنم را سنجید، دماسنج 40 درجه اضطراب نشان داد. آزمایش ضربان قلب نشان داد که به چندین گذرگاه عشق نیاز دارم، تنهایی سرخرگ هایم را مسدود کرده بود ... و آنها دیگر نمی توانستند به قلب خالی ام خون برسانند. به بخش ارتوپدی رفتم چون دیگر نمی توانستم با دوستانم باشم و آنها را در آغوش بگیرم. بر اثر حسادت زمین خورده بودم و چندین شکستگی پیدا کرده بودم ... فهمیدم که مشکل نزدیک بینی هم دارم، چون نمی توانستم دیدم را از اشتباهات اطرافیانم فراتر ببرم. زمانی که از مشکل شنوایی ام شکایت کردم معلوم شد که مدتی است که صدای خدا را آنگاه که در طول روز با من سخن می گوید نمی شنوم ...! خدای مهربان برای همه این مشکلات به من مشاوره رایگان داد و من به شکرانه اش تصمیم گرفتم از این پس تنها از داروهایی که در کلمات راستینش برایم تجویز کرده است استفاده کنم : هر روز صبح یک لیوان قدردانی بنوشم قبل از رفتن به محل کار یک قاشق آرامش بخورم . هر ساعت یک کپسول صبر، یک فنجان برادری و یک لیوان فروتنی بنوشم. زمانی که به خانه برمیگردم به مقدار کافی عشق بنوشم . و زمانی که به بستر می روم دو عدد قرص وجدان آسوده مصرف کنم. امیدوارم خدا نعمتهایش را بر شما سرازیر کند: رنگین کمانی به ازای هر طوفان، لبخندی به ازای هر اشک، دوستی فداکار به ازای هر مشکل نغمه ای شیرین به ازای هر آه، و اجابتی نزدیک برای هر دعا. جمله نهایی : عیب کار اینجاست که من '' آنچه هستم '' را با '' آنچه باید باشم '' اشتباه می کنم، خیال میکنم آنچه باید باشم هستم، در حالیکه آنچه هستم نباید باشم
[ 93/04/15 ] [ ] [ فرزانه ایمانی ]

[ 93/03/19 ] [ ] [ فرزانه ایمانی ]
[ 93/03/11 ] [ ] [ فرزانه ایمانی ]
[ 93/03/09 ] [ ] [ فرزانه ایمانی ]
                                       

            

                  کتاب "هفت عادت خانواده های کامروا" نویسنده استفان آرکاوی ،مترجم

               شاهرخ مکوند حسینی ،داوود محب علی

               تهران:رشد،1388       

هیچ گاه درسراسرزندگیم برای انجام دادن یک کار،چنان شوروهیجانی که برای نوشتن این کتاب داشتم ،به من دست نداده بود.چون خانواده چیزی است که من بیش ازحددلواپس آن هستم وگمان می کنم شماهم همین گونه باشید. 

کاربردهفت عادت درخانواده امری کاملا طبیعی ودرخورخانواده است .درحقیقت این عادات درخانواده آموزش داده می شوند.اگرداستان های شگفت انگیز خانواده هایی که هفت عادت رابه کار

بسته ونتایج مثبتی راکه به دست آورده اند ملاحظه کنید.آن وقت این رابخوبی احساس خواهیدکرد

(پیام شخصی نویسنده )

سه هدف کتاب

1-تصویری روشن ازمقصد

2-یک برنامه پرواز

3-یک قطب نما

چارچوب هفت عادت شدیدا تاکیدمی کند که شمانیروی خلاق زندگی خودهستید وازطریق سرمشق دادن به دیگران وهدایت آنان می توانیددرزندگی  خانوادگی تان یک نیروی خلاق وعامل تغییرباشید

عادت اول- عامل باشید

عادت دوم – باعاقبت اندیشی شروع کنید

عادت سوم – به امورنخست اولویت دهید

عادت چهارم – برنده –برنده فکرکنید

عادت پنجم – نخست دیگران رادرک کنید سپس بخواهید شمارادرک کنند

عادت ششم – هم افزایی

عادت هفتم – تیغ خودراتیزکنید

 

 

[ 93/02/29 ] [ ] [ فرزانه ایمانی ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

نام کتابخانه: امام رضا (ع)
آدرس: رشت ، خیابان رسالت
کدپستی : 13594 - 41869
شماره تلفن(با پيش شماره): 1318827248
سال تأسيس: 1374
مساحت زمين: 320

مجموعه عناوين كتاب
تعداد عنوان فارسي:8519
تعداد نسخه فارسي:10130
تعداد مواد ديداري-شنيداري
نوار كاست: 40
DVD/CD : 152

لینک های مفید
امکانات وب
كد ماوس

  • بلاگ کامپیوتری
  • google.com